Poročilo o gibanju plač za maj 2017, Ur. l. 41/2017

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, Ur. l. 41/2017

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, Ur. l. 43/2017

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2017, Ur. l. 43/2017

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Ur. l. 45/2017

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, Ur. l. 45/2017

Pristop h KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd), ki ima razširjeno veljavnost, Ur. l. 45/2017

Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, Ur. l. 46/2017

Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), Ur. l. 46/2017

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, Ur. l. 46/2017

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Ur. l. 46/2017

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Ur. l. 46/2017

Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Ur. l. 46/2017

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del, Ur. l. 46/2017

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del, Ur. l. 46/2017

Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, Ur. l. 46/2017

Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, Ur. l. 46/2017

Dogovor k Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, Ur. l. 46/2017

Poročilo o gibanju plač za junij 2017, Ur. l. 46/2017

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, Ur. l. 47/2017