Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, Ur. l. 35/2017

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Ur. l. 35/2017

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Ur. l. 35/2017

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, Ur. l. 35/2017

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Ur. l. 35/2017

Razlaga Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Ur. l. 35/2017

Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2017, Ur.l. 36/2017

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, Ur. l. 38/2017

Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, Ur. l. 38/2017

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2017, Ur.l. 38/2017

Razlagi določb Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, Ur. l. 38/2017

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2D), Ur. l. 40/2017

Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Ur. l. 40/2017

Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, Ur. l. 40/2017

Akt o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred, Ur. l. 40/2017

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, Ur. l. 40/2017

Pristop h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Ur. l. 40/2017

Avtor: Lucija Vidmar