Ali sistem individualnih REK-ov omogoča vpogled tudi dlje v preteklost, kot le do 1.7.2008, odkar so poslali obvezni?

Plačniki davka so davčnemu organu podatke iz obračuna davčnega odtegljaja po posameznem davčnem zavezancu o dohodkih ter o odtegnjenih davkih in prispevkih voditi od 1. 7. 2008 naprej, kot to določa 407. člen ZDavP-2. Do tega datuma davčni organ z obravnavanimi podatki ne razpolaga in jih davčnemu zavezancu-fizični osebi ne more razkriti.