Kaj lahko Janez Novak naredi, če/ko ugotovi, da delodajalec dejansko ni vplačeval socialnih prispevkov, k čemur je obvezan?

V postopku nadzora obračuna davčnih odtegljajev (OBRAZEC REK) se primerjajo predloženi REK obrazci, s podatki iz registra davčnih zavezancev in podatki o izvršenih izplačilih iz transakcijskega računa, ki jih DURS-u posredujejo izvajalci plačilnega prometa. Če se ugotovi, da ima davčni zavezanec zaposlene in ni predložil obrazca REK, se ga pozove za predložitev obračuna. Enako se ravna v primeru, ko obračuna ni, davčni zavezanec pa je izplačal plačo iz transakcijskega računa. Če zavezanec poda izjavo, da plače ni izplačal, davčni organ obvesti inšpektorat za delo. Če je plača bila izplačana, se zavezancu predlaga, da naknadno predloži obrazec REK kot samoprijavo. Če zavezanec tega ne stori, se začne postopek odmere davkov in prispevkov in se izreče sankcija v skladu z Zakonom o prekrških.